Bottlebrush Grass

Bottlebrush Grass (Elymus hystrix)